CÔNG TY BẢO VỆ VIỆT THIÊN LONG
ISO 9001 - 2015

 Công ty bảo vệ quận 11 – quy trình xây dựng phương án bảo vệ của Việt Thiên Long


Công ty bảo vệ quận 11 – các căn cứ cơ bản khi xây dựng phương án bảo vệ:

- Căn cứ vào tình hình, tính chất đặc thù,, quy mô, quy trình hoạt động của mục tiêu.

- Căn cứ vào nguy cơ cháy nổ, mất an ninh an toàn tài sản, con người của mục tiêu.

- Căn cứ vào khảo sát, nội quy, quy định và các yêu cầu khác của chủ quản mục tiêu.

Công ty bảo vệ quận 11.1.jpg

Công ty bảo vệ quận 11 – quy trình xây dựng phương án bảo vệ của Việt Thiên Long:

Bước 1: Căn cứ vào tình hình hình mục tiêu, phòng nghiệp vụ sẽ tiến hành khảo sát mục tiêu.

Công ty bảo vệ quận 11.2.jpg

Bước 2: Phòng nghiệp vụ phối hợp với phòng kinh doanh xây dựng phương án bảo vệ:

- Xây dựng phương án bảo vệ tổng hợp và các quy định của Việt Thiên Long tại mục tiêu.

- Thiết lập các vị trí bảo vệ, công cụ hỗ trợ và tổ chức, phối hợp thực hiện nhiệm vụ tại các mục tiêu.

- Các phương án bảo vệ với các tình huống giả định.

Bước 3: Trình ban giám đốc tham mưu, xét duyệt.

Bước 4: Phòng nghiệp vụ tổ chức triển khai, phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương.

Công ty bảo vệ quận 11.jpg

Công ty bảo vệ quận 11 - Việt Thiên Long:

TIN LIÊN QUAN